Bell Schedule

GRADES TK & K          MON./TUES./THURS/FRI
 7:50 am   Start
 9:00-9:20 am  Recess
 10:40-11:10 am          Grab & Go lunch / dismissal for Option 2 students
 11:25-12:05 pm  Lunch for Option 1 & 3 students
 1:55 pm   Dismissal
   
GRADES TK & K  MODIFIED WED. / MIN. DAYS
 7:50 am  Start
 8:35-8:50 am  Recess
 9:45-10:15 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 2 students
 11:20 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 1 & 3 students
   
GRADES 1st - 3rd   MON./TUES./THURS./FRI.
 7:40 am  Start
 9:00-9:15 am  Recess
 10:35-11:00 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 2 students
 11:25-12:05 pm  Lunch for Option 1 & 3
 1:55 pm  Dismissal
   
 GRADES 1st - 3rd   MODIFIED WED. / MIN. DAYS
 7:40 am  Start
 8:50-9:05 am  Recess
 9:45-10:15 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 2 students
 11:30 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 1 & 3 students
   
 GRADES 4th - 6th  MON./TUES./THURS./FRI.
 7:30 am  Start
 9:10-9:25 am  Recess
10:25 - 10:55 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 2 students
 12:00-12:40 pm  Lunch for Option 1 & 3
 1:45 pm  Dismissal
   
 GRADES 4th - 6th   MODIFIED WED. / MIN. DAYS
 7:30 am  Start
 9:05-9:20  Recess
 9:45-10:15 am  Grab & Go lunch / dismissal for Option 2 students
 11:40 am   Grab & Go lunch / dismissal for Option 1 & 3 students